ساختمانهای نامنظم قسمت اعظمی از ساختمانهای موجود در مناطق شهری را تشکیل می دهند. انواع نامنظمی ها باعث ایجاد اثرات نامطلوب و اختلال در عملکرد سازه در هنگام وقوع زلزله می شوند. با توجه به اینکه احداث ساختمانهای نامنظم اجتناب ناپذیر است

ساختمانهای نامنظم قسمت اعظمی از ساختمانهای موجود در مناطق شهری را تشکیل می دهند. انواع نامنظمی ها باعث ایجاد اثرات نامطلوب و اختلال در عملکرد سازه در هنگام وقوع زلزله می شوند. با توجه به اینکه احداث ساختمانهای نامنظم اجتناب ناپذیر است، نیاز به انطباق روشهای جدید ارزیابی و طراحی بر اساس عملکرد برای این نوع سازه ها ضروری می باشد. لذا در این تحقیق، تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده مودال (MPA) در تخمین پاسخ سازه های نامنظم در پلان، برای شناخت بیشتر و کاربردی شده آن، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده مودال روشی بسیار ساده با اعمال نیروی استاتیکی بر اساس شکل مودها به سازه می باشد. در این روش نیاز به لرزه ای در هر دو مود با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی (Pushover Analysis) و با توزیع نیروی اینرسی مطابق با همان مود تعیین می گردد. در این تحقیق 40 مدل شامل 10 مدل در چهار تراز ارتفاعی 3، 6، 10 و 15 طبقه با شکل هندسی و میزان پیش آمدگی های متفاوت در پلان تحت آنالیز قرار گرفتند، و تغییر مکان نسبی ماکزیمم در مرکز جرم طبقات، منحنی های پوش آور، تغییر مکان هدف و ضریب رفتار آنها تعیین گردید. نتایج حاصله، نشان می دهد که با افزایش ارتفاع و افزایش پیش آمدگی پلان در جهت اعمال بار، مقادیر ضریب رفتار کاهش می یابد.
بازدید : 619
16 آبان 1394
برچسب ها : آهن، آلیاژ، فلز
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری