ذوب آهن اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
کویر کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 30 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 36 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 40 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولادکرمان (بردسیر)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولاد کرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولاد صنعت بناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,700 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,580 آرشیو قیمت
کیان کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 کیان کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کیان کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 کیان کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 کیان کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولاد قزوین
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
پارس آرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 پارس آرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 پارس آرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 پارس آرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
کاوه تیکمه داش
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش تماس بگیرید آرشیو قیمت
آناهیتا گیلان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 10 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 12 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 14 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 16 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 18 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 20 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 22 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 25 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 28 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 32 آناهیتا گیلان 1,580 آرشیو قیمت
سیادن ابهر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد 10 سیادن ابهر 1,500 آرشیو قیمت
میلگرد 12سیادن ابهر 1,500 آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیادن ابهر 1,500 آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیادن ابهر 1,500 آرشیو قیمت
میلگرد 18سیادن ابهر 1,500 آرشیو قیمت
میلگرد 20سیادن ابهر 1,500 آرشیو قیمت
میلگرد 22 سیادن ابهر 1,500 آرشیو قیمت
میلگرد 25 سیادن ابهر 1,500 آرشیو قیمت
میلگرد 28 سیادن ابهر تماس بگیرید آرشیو قیمت
پرشین فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
ارگ تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
ظفربناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 ظفر بناب 1,615 آرشیو قیمت
میلگرد 10 ظفر بناب 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 12 ظفر بناب 1,555 آرشیو قیمت
میلگرد 14 ظفر بناب 1,555 آرشیو قیمت
میلگرد 16 ظفر بناب 1,555 آرشیو قیمت
میلگرد 18 ظفر بناب 1,555 آرشیو قیمت
میلگرد 20 ظفر بناب 1,555 آرشیو قیمت
میلگرد 22 ظفر بناب 1,555 آرشیو قیمت
میلگرد 25 ظفر بناب 1,555 آرشیو قیمت
میلگرد 28 ظفر بناب 1,555 آرشیو قیمت
یزد (احرامیان)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
نورد ایوان غرب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14 نورد ایوان غرب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20نورد ایوان غرب تماس بگیرید آرشیو قیمت
سیرجان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 سیرجان 1,680 آرشیو قیمت
میلگرد 10 سیرجان 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 12 سیرجان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 18 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 20 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 12 سیرجان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 18 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 20 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 22 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 25 سیرجان 1,590 آرشیو قیمت
امیر کبیر خزر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
درپاد تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولادخراسان(نیشابور)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد خراسان( نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد خراسان( نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 فولاد خراسان( نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 فولادخراسان( نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 فولاد خراسان( نیشابور) تماس بگیرید آرشیو قیمت
نیک صدرای توس(مشهد)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
الیگودرز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 الیگودرز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 الیگودرز تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولاد نورد شیراز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد16 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16-14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
آریا ذوب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
نطنز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
شاهرود
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
ذوب آهن ارومیه
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
آریان فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
صدر فولاد لرستان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
صبا فولاد زاگرس
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس 1,510 آرشیو قیمت
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس 1,510 آرشیو قیمت
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس 1,510 آرشیو قیمت
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس 1,510 آرشیو قیمت
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس 1,510 آرشیو قیمت
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس 1,510 آرشیو قیمت
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
کوثر اهواز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 30 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
هیربد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 هیربد تماس بگیرید آرشیو قیمت
بنادر ایران
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 5.5 روس|بندر انزلی تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 5.5 چین|بندر امام تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 6.5 چین|بندر امام تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 5.5 روس|بندر انزلی تماس بگیرید آرشیو قیمت
بنگاه اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 36 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 40 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت