بنر
ذوب آهن اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 1,644 آرشیو قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 1,644 آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 1,644 آرشیو قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 1,589 آرشیو قیمت
میلگرد 20ذوب آهن اصفهان 1,589 آرشیو قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 1,579 آرشیو قیمت
میلگرد 25ذوب آهن اصفهان 1,589 آرشیو قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 1,579 آرشیو قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 1,579 آرشیو قیمت
کویر کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان 1,710 آرشیو قیمت
میلگرد 10 کویر کاشان 1,710 آرشیو قیمت
میلگرد 12 کویر کاشان 1,650 آرشیو قیمت
میلگرد 14 کویر کاشان 1,750 آرشیو قیمت
میلگرد 16 کویر کاشان 1,750 آرشیو قیمت
میلگرد 18کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 20 کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 22 کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 25 کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 28کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 30 کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 32کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 36 کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 40 کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
فولادکرمان (بردسیر)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
فولاد نورد کرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد نورد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد نورد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد نورد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
شاهین بناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,740 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,740 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد شاهین بناب 1,620 آرشیو قیمت
کیان کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 کیان کاشان 1,545 آرشیو قیمت
میلگرد 12 کیان کاشان 1,545 آرشیو قیمت
میلگرد 14 کیان کاشان 1,547 آرشیو قیمت
میلگرد 16 کیان کاشان 1,547 آرشیو قیمت
فولاد قزوین
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد قزوین 1,592 آرشیو قیمت
میلگرد 10فولاد قزوین 1,522 آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد قزوین 1,522 آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
پارس آرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 پارس آرمان 1,597 آرشیو قیمت
میلگرد 10 پارس آرمان 1,527 آرشیو قیمت
میلگرد 12 پارس آرمان 1,527 آرشیو قیمت
بافق یزد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 16 بافق یزد 1,542 آرشیو قیمت
میلگرد 18 بافق یزد 1,542 آرشیو قیمت
میلگرد 20 بافق یزد 1,542 آرشیو قیمت
میلگرد 22 بافق یزد 1,542 آرشیو قیمت
میلگرد 25 بافق یزد 1,542 آرشیو قیمت
میلگرد 28 بافق یزد 1,542 آرشیو قیمت
میلگرد 32 بافق یزد 1,562 آرشیو قیمت
میلگرد 14 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
کاوه تیکمه داش
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش 1,595 آرشیو قیمت
آناهیتا گیلان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 10 آناهیتا گیلان 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 12 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 14 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد16 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 18 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 20 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 22 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 25 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 28 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 32 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
سیادن ابهر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 10 سیادن ابهر 1,525 آرشیو قیمت
میلگرد 12سیادن ابهر 1,525 آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیادن ابهر 1,525 آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیادن ابهر 1,525 آرشیو قیمت
میلگرد 18سیادن ابهر 1,525 آرشیو قیمت
میلگرد 20سیادن ابهر 1,525 آرشیو قیمت
میلگرد 22 سیادن ابهر 1,525 آرشیو قیمت
میلگرد 25 سیادن ابهر 1,525 آرشیو قیمت
میلگرد 28 سیادن ابهر تماس بگیرید آرشیو قیمت
پرشین فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 پرشین فولاد 1,625 آرشیو قیمت
میلگرد 12 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 پرشین فولاد 1,540 آرشیو قیمت
میلگرد 18 پرشین فولاد 1,540 آرشیو قیمت
میلگرد 20 پرشین فولاد 1,540 آرشیو قیمت
میلگرد 22 پرشین فولاد 1,540 آرشیو قیمت
میلگرد 25پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 پرشین فولاد 1,575 آرشیو قیمت
میلگرد 32 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 8 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
ارگ تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14ارگ تبریز 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 16 ارگ تبریز 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 18 ارگ تبریز 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 20 ارگ تبریز 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 22 ارگ تبریز 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 25 ارگ تبریز 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 28 ارگ تبریز 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 12ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
ظفربناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 ظفر بناب 1,680 آرشیو قیمت
میلگرد 10 ظفر بناب 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 12 ظفر بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 14 ظفر بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 16 ظفر بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 18 ظفر بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 20 ظفر بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 22 ظفر بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 25 ظفر بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 28 ظفر بناب 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 32 ظفر بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
سیرجان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 سیرجان 1,635 آرشیو قیمت
میلگرد 12 سیرجان 1,605 آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیرجان 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیرجان 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 18 سیرجان 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 20 سیرجان 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 12 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
امیر کبیر خزر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 امیر کبیر خزر 1,602 آرشیو قیمت
میلگرد 12 امیر کبیر خزر 1,552 آرشیو قیمت
میلگرد 14 امیر کبیر خزر 1,527 آرشیو قیمت
میلگرد 16 امیر کبیر خزر 1,527 آرشیو قیمت
میلگرد 18 امیر کبیر خزر 1,527 آرشیو قیمت
میلگرد 20 امیر کبیر خزر 1,527 آرشیو قیمت
میلگرد 22 امیر کبیر خزر 1,527 آرشیو قیمت
میلگرد 25 امیر کبیر خزر 1,527 آرشیو قیمت
میلگرد 28 امیر کبیر خزر 1,527 آرشیو قیمت
میلگرد 32 امیر کبیر خزر 1,532 آرشیو قیمت
درپاد تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 درپاد تبریز 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 10 درپاد تبریز 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 12 درپاد تبریز 1,605 آرشیو قیمت
میلگرد 14 درپاد تبریز 1,605 آرشیو قیمت
میلگرد 16 درپاد تبریز 1,605 آرشیو قیمت
میلگرد 18 درپاد تبریز 1,605 آرشیو قیمت
میلگرد 20 درپاد تبریز 1,605 آرشیو قیمت
میلگرد 22 درپاد تبریز 1,605 آرشیو قیمت
میلگرد 25 درپاد تبریز 1,605 آرشیو قیمت
فولادخراسان(نیشابور)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد خراسان( نیشابور) 1,695 آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد خراسان (نیشابور) 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد خراسان( نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد خراسان (نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 18 فولاد خراسان( نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 20 فولادخراسان( نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 22 فولاد خراسان (نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 25 فولاد خراسان (نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 28 فولاد خراسان (نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 32 فولاد خراسان( نیشابور) 1,640 آرشیو قیمت
نیک صدرای توس(مشهد)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 14 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 16 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 18 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 20 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 22 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 25 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 28 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 32 نیک صدرای طوس(مشهد) 1,600 آرشیو قیمت
الیگودرز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 الیگودرز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 الیگودرز تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولاد نورد شیراز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد16 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16-14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
آریا ذوب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
نطنز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 6.5 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 8 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
شاهرود
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 شاهرود تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 شاهرود 1,625 آرشیو قیمت
میلگرد 14 شاهرود 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 16 شاهرود 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 18 شاهرود 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 20 شاهرود 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 22 شاهرود 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 25 شاهرود 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 32 شاهرود 1,625 آرشیو قیمت
میلگرد 32 شاهرود 1,625 آرشیو قیمت
آریان فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 12 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 آریان فولاد 1,545 آرشیو قیمت
صدر فولاد لرستان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
صبا فولاد زاگرس
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد18 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 22صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 25صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
کوثر اهواز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 30 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
کلاف 6/5 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
هیربد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 هیربد 1,655 آرشیو قیمت
میلگرد 12 هیربد 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد 14 هیربد 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 16 هیربد 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 18 هیربد 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 20 هیربد 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 22 هیربد 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 25 هیربد 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 25 هیربد 1,655 آرشیو قیمت
میلگرد 28 هیربد 1,545 آرشیو قیمت
میلگرد 32 هیربد 1,545 آرشیو قیمت
میلگرد 10 هیربد 1,595 آرشیو قیمت
بنگاه اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان 1,720 آرشیو قیمت
میلگرد 10 کویر کاشان 1,720 آرشیو قیمت
میلگرد 12 کویر کاشان 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 1,674 آرشیو قیمت
میلگرد 14 کویر کاشان 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 1,674 آرشیو قیمت
میلگرد 16 کویر کاشان 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 1,674 آرشیو قیمت
میلگرد 18 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 1,619 آرشیو قیمت
میلگرد 20 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان 1,619 آرشیو قیمت
میلگرد 22 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 1,609 آرشیو قیمت
میلگرد 25 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان 1,619 آرشیو قیمت
میلگرد 28 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 1,609 آرشیو قیمت
میلگرد 30 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 32 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 1,609 آرشیو قیمت
میلگرد 36 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 40 کویر کاشان 1,630 آرشیو قیمت