ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ورق سیاه 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 ورق سیاه 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 ورق سیاه 2.5 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 ورق سیاه 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
5 ورق سیاه 3 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
6 ورق سیاه 3 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
7 ورق سیاه 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
8 ورق سیاه 3 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,200 20
9 ورق سیاه 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
10 ورق سیاه 4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
11 ورق سیاه 4 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
12 ورق سیاه 4 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
13 ورق سیاه 4 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,200 5
14 ورق سیاه 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
15 ورق سیاه 4.8 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
16 ورق سیاه 4.8 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
17 ورق سیاه 4.8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,200 -10
18 ورق سیاه 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
19 ورق سیاه 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
20 ورق سیاه 5 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
21 ورق سیاه 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
22 ورق سیاه 5 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,200 20
23 ورق سیاه 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
24 ورق سیاه 6 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,275 25
25 ورق سیاه 8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,240 15
26 ورق سیاه 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
27 ورق سیاه 10 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,225 0
28 ورق سیاه 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
29 ورق سیاه 12 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,270 35
30 ورق سیاه 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
31 ورق سیاه 12 رول عرض 2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
32 ورق سیاه 15 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,195 -10
33 ورق سیاه 20 رول عرض 2 فولاد اکسین انبار اصفهان تماس بگیرید 0
ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 رول گالوانیزه 0.7 1*2 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 رول گالوانیزه 0.6 1*2 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 رول گالوانیزه 0.6 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 رول گالوانیزه 0.5 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
5 رول گالوانیزه 0.6 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
6 رول گالوانیزه 0.7 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
7 رول گالوانیزه 0.8 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
8 رول گالوانیزه 0.9 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
ردیف نام محصول رنگ ورق ضخامت ورق (mm) حالت عرض (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ورق گالوانیزه ورق نارنجی 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,780 -230
2 ورق گالوانیزه ورق سبز 0.5 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 ورق گالوانیزه ورق قرمز 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,780 -170
4 ورق گالوانیزه ورق پرتقالی 0.5 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
5 ورق گالوانیزه ورق آبی 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,820 -130
6 ورق گالوانیزه ورق سبز 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید 0
7 ورق گالوانیزه ورق سفید 0.6 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
8 ورق گالوانیزه ورق قرمز 0.6 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
9 ورق گالوانیزه ورق قهوه ای 0.5 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
10 ورق گالوانیزه ورق آبی 0.6 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
11 ورق گالوانیزه ورق سبز 0.6 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
12 ورق گالوانیزه ورق پرتقالی 0.6 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
13 ورق گالوانیزه ورق پرتقالی 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید 0
14 ورق گالوانیزه ورق قهوه ای 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید 0
15 ورق گالوانیزه ورق قرمز 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,980 -30
16 ورق گالوانیزه ورق آبی 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,980 -30
17 ورق گالوانیزه ورق سبز 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,980 -30
18 ورق گالوانیزه ورق پرتقالی 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,980 -30
19 ورق گالوانیزه ورق سفید 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,980 -30
20 ورق گالوانیزه ورق سفید 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3,780 0
21 ورق گالوانیزه ورق سفید 0.5 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
22 ورق گالوانیزه ورق قرمز 0.5 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
23 ورق گالوانیزه ورق آبی 0.5 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
24 ورق گالوانیزه ورق نارنجی 0.5 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0