ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ورق سیاه 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 ورق سیاه 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 2,215 5
3 ورق سیاه 2 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 ورق سیاه 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
5 ورق سیاه 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
6 ورق سیاه 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,280 -15
7 ورق سیاه 2.5 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
8 ورق سیاه 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,280 -5
9 ورق سیاه 3 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
10 ورق سیاه 3 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
11 ورق سیاه 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
12 ورق سیاه 3 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,265 5
13 ورق سیاه 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
14 ورق سیاه 4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
15 ورق سیاه 4 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
16 ورق سیاه 4 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
17 ورق سیاه 4 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,260 5
18 ورق سیاه 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
19 ورق سیاه 4.8 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
20 ورق سیاه 4.8 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
21 ورق سیاه 4.8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,265 -5
22 ورق سیاه 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
23 ورق سیاه 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
24 ورق سیاه 5 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
25 ورق سیاه 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
26 ورق سیاه 5 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
27 ورق سیاه 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
28 ورق سیاه 6 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,400 -5
29 ورق سیاه 8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,385 0
30 ورق سیاه 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
31 ورق سیاه 10 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,355 0
32 ورق سیاه 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
33 ورق سیاه 12 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,420 -2
34 ورق سیاه 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0
35 ورق سیاه 12 رول عرض 2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0
36 ورق سیاه 15 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,295 -13
37 ورق سیاه 20 رول عرض 2 فولاد اکسین انبار اصفهان تماس بگیرید 0
ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 رول گالوانیزه 50 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 رول گالوانیزه 50 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 رول گالوانیزه 60 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 رول گالوانیزه 60 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm) حالت عرض (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
5 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
6 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
7 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
8 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
9 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
10 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
11 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
12 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
13 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
14 ورق سبز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
15 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
16 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
17 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
18 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
19 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
20 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
21 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
22 ورق قهوه ای 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
23 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
24 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
25 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
26 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
27 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
28 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
29 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0