ردیف نام محصول سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,900 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,900 قیمتهای بروز 5 آرشیو قیمت
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
10 تیرآهن 14 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
11 تیرآهن 16 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
12 تیرآهن 18 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
13 تیرآهن 20 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
14 تیرآهن 22 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
15 تیرآهن 14 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
16 تیرآهن 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
17 تیرآهن 18 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 236,000 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 296,000 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 362,000 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 433,000 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 666,000 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 756,000 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1,060,000 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1,220,000 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت