بنر
ردیف نام محصول سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,890 0 آرشیو قیمت
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,900 0 آرشیو قیمت
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,890 0 آرشیو قیمت
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,895 0 آرشیو قیمت
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2,385 0 آرشیو قیمت
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2,405 0 آرشیو قیمت
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2,420 0 آرشیو قیمت
10 تیرآهن 14 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 تیرآهن 16 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 تیرآهن 18 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 تیرآهن 20 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 تیرآهن 22 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
15 تیرآهن 14 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
16 تیرآهن 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
17 تیرآهن 18 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار اصفهان شاخه 552,000 0 آرشیو قیمت
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار اصفهان شاخه 662,000 0 آرشیو قیمت
3 تیرآهن 18 208 23 یزد انبار اصفهان شاخه 402,000 -3000 آرشیو قیمت
4 تیرآهن 16 165 33 اهواز انبار اصفهان شاخه 288,000 1000 آرشیو قیمت
5 تیرآهن 14 130 44 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 تیرآهن 14 117 39 اشتهارد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 تیرآهن 14 130 44 اهواز انبار اصفهان شاخه 230,000 0 آرشیو قیمت
8 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 239,000 0 آرشیو قیمت
9 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 296,000 0 آرشیو قیمت
10 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 359,000 0 آرشیو قیمت
11 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 432,000 0 آرشیو قیمت
12 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 688,000 0 آرشیو قیمت
13 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 756,000 0 آرشیو قیمت
14 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 921,000 0 آرشیو قیمت
15 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1,055,000 0 آرشیو قیمت
16 تیرآهن 30 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1,221,000 0 آرشیو قیمت