بنر
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 20×20 1.5 کارخانه تهران 5.7 6 2,670 0 آرشیو قیمت
2 قوطی 20×40 1.5 کارخانه تهران 8.5 6 2,670 0 آرشیو قیمت
3 قوطی 30×30 1.5 کارخانه تهران 8.5 6 2,670 0 آرشیو قیمت
4 قوطی 40×40 1.5 کارخانه تهران 11.3 6 2,670 0 آرشیو قیمت
5 قوطی 40×80 1.5 کارخانه تهران 16.9 6 2,670 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل 507 1.5 کارخانه تهران 11.2 6 2,670 0 آرشیو قیمت
2 پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل 508 1.5 کارخانه تهران 11.2 6 2,670 0 آرشیو قیمت
3 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل 509 1.5 کارخانه تهران 11.2 6 2,670 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 20×20 1.5 کارخانه اصفهان 5.7 6 2,670 0 آرشیو قیمت
2 قوطی 20×40 1.5 کارخانه اصفهان 8.5 6 2,670 0 آرشیو قیمت
3 قوطی 30×30 1.5 کارخانه اصفهان 8.5 6 2,670 0 آرشیو قیمت
4 قوطی 40×40 1.5 کارخانه اصفهان 11.3 6 2,670 0 آرشیو قیمت
5 قوطی 40×80 1.5 کارخانه اصفهان 16.9 6 2,670 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 2/5×2/5 2 اصفهان/کارخانه 6 2,365 0 آرشیو قیمت
2 قوطی 40×30 2 اصفهان/کارخانه 6 2,360 0 آرشیو قیمت
3 قوطی 10×20 2 اصفهان/کارخانه 5.7 6 2,440 0 آرشیو قیمت
4 قوطی 20×20 2 اصفهان/کارخانه 7.7 6 2,370 0 آرشیو قیمت
5 قوطی 20×30 2 اصفهان/کارخانه 9.5 6 2,360 0 آرشیو قیمت
6 قوطی 30×30 2 اصفهان/کارخانه 11.5 6 2,360 0 آرشیو قیمت
7 قوطی 40×40 2 اصفهان/کارخانه 15 6 2,360 0 آرشیو قیمت
8 قوطی 50×50 2 اصفهان/کارخانه 19 6 2,360 0 آرشیو قیمت
9 قوطی 60×60 2 اصفهان/کارخانه 23 6 2,360 0 آرشیو قیمت
10 قوطی 70×70 2 اصفهان/کارخانه 33 6 2,360 0 آرشیو قیمت
11 قوطی 80×80 2 اصفهان/کارخانه 38 6 2,360 0 آرشیو قیمت
12 قوطی 20×40 2 اصفهان/کارخانه 11.5 6 2,360 0 آرشیو قیمت
13 قوطی 40×80 2 اصفهان/کارخانه 23 6 2,360 0 آرشیو قیمت
14 قوطی 90×90 2 اصفهان/کارخانه 43 6 2,360 0 آرشیو قیمت
15 قوطی 40×100 2 اصفهان/کارخانه 33 6 2,360 0 آرشیو قیمت
16 قوطی 50×100 2 اصفهان/کارخانه 36 6 2,360 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل 507 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,360 0 آرشیو قیمت
2 پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل 508 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,360 0 آرشیو قیمت
3 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل 509 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,360 0 آرشیو قیمت
4 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 اصفهان/کارخانه 23.2 6/60 2,360 0 آرشیو قیمت
5 پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 اصفهان/کارخانه 24.5 6/60 2,360 0 آرشیو قیمت
6 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 اصفهان/کارخانه 13.9 6/60 2,360 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 20×20 2.5 اصفهان/کارخانه 9.4 6 2,370 0 آرشیو قیمت
2 قوطی 20×30 2.5 اصفهان/کارخانه 11.7 6 2,365 0 آرشیو قیمت
3 قوطی 30×30 2.5 اصفهان/کارخانه 14.04 6 2,360 0 آرشیو قیمت
4 قوطی 20×40 2.5 اصفهان/کارخانه 14.04 6 2,360 0 آرشیو قیمت
5 قوطی 40×40 2.5 اصفهان/کارخانه 18.72 6 2,360 0 آرشیو قیمت
6 قوطی 50×50 2.5 اصفهان/کارخانه 23.4 6 2,360 0 آرشیو قیمت
7 قوطی 60×60 2.5 اصفهان/کارخانه 28 6 2,360 0 آرشیو قیمت
8 قوطی 70×70 2.5 اصفهان/کارخانه 33 6 2,360 0 آرشیو قیمت
9 قوطی 40×80 2.5 اصفهان/کارخانه 28 6 2,360 0 آرشیو قیمت
10 قوطی 80×80 2.5 اصفهان/کارخانه 38 6 2,360 0 آرشیو قیمت
11 قوطی 90×90 2.5 اصفهان/کارخانه 43 6 2,360 0 آرشیو قیمت
12 قوطی 40×100 2.5 اصفهان/کارخانه 33 6 2,360 0 آرشیو قیمت
13 قوطی 50×100 2.5 اصفهان/کارخانه 36 6 2,360 0 آرشیو قیمت
14 قوطی 100×100 2.5 اصفهان/کارخانه 47 12 2,360 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل 507 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,360 0 آرشیو قیمت
2 پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل 508 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,360 0 آرشیو قیمت
3 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل 509 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,360 0 آرشیو قیمت
4 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 اصفهان/کارخانه 23.2 6.6 2,360 0 آرشیو قیمت
5 پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 اصفهان/کارخانه 24.5 6.6 2,360 0 آرشیو قیمت
6 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 اصفهان/کارخانه 13.9 6.6 2,360 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 40×40 3 اصفهان/کارخانه 23 6 2,360 0 آرشیو قیمت
2 قوطی 50×50 3 اصفهان/کارخانه 29 6 2,360 0 آرشیو قیمت
3 قوطی 60×60 3 اصفهان/کارخانه 34 6 2,360 0 آرشیو قیمت
4 قوطی 70×70 3 اصفهان/کارخانه 40 6 2,360 0 آرشیو قیمت
5 قوطی 40×80 3 اصفهان/کارخانه 34 6 2,360 0 آرشیو قیمت
6 قوطی 80×80 3 اصفهان/کارخانه 45 6 2,360 0 آرشیو قیمت
7 قوطی 90×90 3 اصفهان/کارخانه 51 6 2,360 0 آرشیو قیمت
8 قوطی 40×100 3 اصفهان/کارخانه 40 6 2,360 0 آرشیو قیمت
9 قوطی 50×100 3 اصفهان/کارخانه 43 6 2,360 0 آرشیو قیمت
10 قوطی 100×100 3 اصفهان/کارخانه 57 6 2,360 0 آرشیو قیمت
11 قوطی 110×110 3 اصفهان/کارخانه 62 12 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 قوطی 60×120 3 اصفهان/کارخانه 51 12 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 قوطی 120×120 3 اصفهان/کارخانه 68 12 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل زد(Z) 20 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,330 0 آرشیو قیمت
2 پروفیل زد(Z) 22 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,330 0 آرشیو قیمت
3 پروفیل زد(Z) 18 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,300 0 آرشیو قیمت
4 پروفیل زد(Z) 18 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,300 0 آرشیو قیمت
5 پروفیل زد(Z) 20 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,330 0 آرشیو قیمت
6 پروفیل زد(Z) 22 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,330 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 Z رنگی اپوکسی 18 2.5 اصفهان/کارخانه 40 2,500 0 آرشیو قیمت
2 Z رنگی اپوکسی 18 3 اصفهان/کارخانه 46 2,500 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل وزن شاخه سایز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی ستونی 2.7 اصفهان/کارخانه 130 6 متری و 12 متری 2,360 0 آرشیو قیمت
2 قوطی ستونی 2.6 اصفهان/کارخانه 125 6 متری و 12 متری 2,360 0 آرشیو قیمت
3 قوطی ستونی 2.8 اصفهان/کارخانه 140 6 متری و 12 متری 2,360 0 آرشیو قیمت
4 قوطی ستونی 3 اصفهان/کارخانه 148 6 متری و 12 متری 2,360 0 آرشیو قیمت
5 قوطی ستونی 3.5 اصفهان/کارخانه 175 6 متری و 12 متری 2,360 0 آرشیو قیمت
6 قوطی ستونی 3.8 اصفهان/کارخانه 188 6 متری و 12 متری 2,360 0 آرشیو قیمت
7 قوطی ستونی 4 اصفهان/کارخانه 200 6 متری و 12 متری 2,360 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز ضخامت (mm) محل تحویل طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی صنعتی 140×140 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,560 0 آرشیو قیمت
2 قوطی صنعتی 140×140 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,560 0 آرشیو قیمت
3 قوطی صنعتی 180×180 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,560 0 آرشیو قیمت
4 قوطی صنعتی 180×180 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,560 0 آرشیو قیمت
5 قوطی صنعتی 200×200 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,560 0 آرشیو قیمت
6 قوطی صنعتی 200×200 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,560 0 آرشیو قیمت
7 قوطی صنعتی 250×150 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 قوطی صنعتی 300×300 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 قوطی صنعتی 300×300 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 قوطی صنعتی 300×100 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,670 110 آرشیو قیمت
11 قوطی صنعتی 140×140 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,470 -90 آرشیو قیمت
12 قوطی صنعتی 180×180 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,560 0 آرشیو قیمت
13 قوطی صنعتی 200×200 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,560 0 آرشیو قیمت
14 قوطی صنعتی 250×150 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,670 110 آرشیو قیمت
15 قوطی صنعتی 300×300 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,660 100 آرشیو قیمت