ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی ستونی 2.7 اصفهان/کارخانه 130 6 متری و 12 متری 2,290 0
2 قوطی ستونی 2.6 اصفهان/کارخانه 125 6 متری و 12 متری تماس بگیرید 0
3 قوطی ستونی 2.8 اصفهان/کارخانه 140 6 متری و 12 متری 2,275 0
4 قوطی ستونی 3 اصفهان/کارخانه 148 6 متری و 12 متری 2,275 0
5 قوطی ستونی 3.5 اصفهان/کارخانه 175 6 متری و 12 متری تماس بگیرید 0
6 قوطی ستونی 3.8 اصفهان/کارخانه 188 6 متری و 12 متری 2,275 0
7 قوطی ستونی 4 اصفهان/کارخانه 200 6 متری و 12 متری 2,275 0
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل زد(Z) 20 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,340 0
2 پروفیل زد(Z) 22 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,340 0
3 پروفیل زد(Z) 18 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,310 0
4 پروفیل زد(Z) 18 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,310 0
5 پروفیل زد(Z) 20 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,340 0
6 پروفیل زد(Z) 22 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,340 0
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 20×20 1.5 کارخانه تهران 5.7 6 2,620 0
2 قوطی 20×40 1.5 کارخانه تهران 8.5 6 2,620 0
3 قوطی 30×30 1.5 کارخانه تهران 8.5 6 2,620 0
4 قوطی 40×40 1.5 کارخانه تهران 11.3 6 2,620 0
5 قوطی 40×80 1.5 کارخانه تهران 16.9 6 2,620 0
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 2/5×2/5 2 اصفهان/کارخانه 6 2,320 0
2 قوطی 40×30 2 اصفهان/کارخانه 6 2,320 0
3 قوطی 10×20 2 اصفهان/کارخانه 5.7 6 2,400 0
4 قوطی 20×20 2 اصفهان/کارخانه 7.7 6 2,340 0
5 قوطی 20×30 2 اصفهان/کارخانه 9.5 6 2,320 0
6 قوطی 30×30 2 اصفهان/کارخانه 11.5 6 2,320 0
7 قوطی 40×40 2 اصفهان/کارخانه 15 6 2,320 0
8 قوطی 50×50 2 اصفهان/کارخانه 19 6 2,320 0
9 قوطی 60×60 2 اصفهان/کارخانه 23 6 2,320 0
10 قوطی 70×70 2 اصفهان/کارخانه 33 6 2,320 0
11 قوطی 80×80 2 اصفهان/کارخانه 38 6 2,320 0
12 قوطی 20×40 2 اصفهان/کارخانه 11.5 6 2,320 0
13 قوطی 40×80 2 اصفهان/کارخانه 23 6 2,320 0
14 قوطی 90×90 2 اصفهان/کارخانه 43 6 2,320 0
15 قوطی 40×100 2 اصفهان/کارخانه 33 6 2,320 0
16 قوطی 50×100 2 اصفهان/کارخانه 36 6 2,320 0
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل 507 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,320 0
2 پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل 508 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,320 0
3 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل 509 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,320 0
4 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 اصفهان/کارخانه 23.2 6/60 2,320 0
5 پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 اصفهان/کارخانه 24.5 6/60 2,320 0
6 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 اصفهان/کارخانه 13.9 6/60 2,320 0
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 20×20 2.5 اصفهان/کارخانه 9.4 6 2,400 0
2 قوطی 20×30 2.5 اصفهان/کارخانه 11.7 6 2,340 0
3 قوطی 30×30 2.5 اصفهان/کارخانه 14.04 6 2,320 0
4 قوطی 20×40 2.5 اصفهان/کارخانه 14.04 6 2,320 0
5 قوطی 40×40 2.5 اصفهان/کارخانه 18.72 6 2,320 0
6 قوطی 50×50 2.5 اصفهان/کارخانه 23.4 6 2,320 0
7 قوطی 60×60 2.5 اصفهان/کارخانه 28 6 2,320 0
8 قوطی 70×70 2.5 اصفهان/کارخانه 33 6 2,320 0
9 قوطی 40×80 2.5 اصفهان/کارخانه 28 6 2,320 0
10 قوطی 80×80 2.5 اصفهان/کارخانه 38 6 2,320 0
11 قوطی 90×90 2.5 اصفهان/کارخانه 43 6 2,320 0
12 قوطی 40×100 2.5 اصفهان/کارخانه 33 6 2,320 0
13 قوطی 50×100 2.5 اصفهان/کارخانه 36 6 2,320 0
14 قوطی 100×100 2.5 اصفهان/کارخانه 47 12 2,320 0
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل 507 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,320 0
2 پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل 508 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,320 0
3 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل 509 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,320 0
4 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 اصفهان/کارخانه 23.2 6.6 2,320 0
5 پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 اصفهان/کارخانه 24.5 6.6 2,320 0
6 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 اصفهان/کارخانه 13.9 6.6 2,320 0
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 40×40 3 اصفهان/کارخانه 23 6 2,320 0
2 قوطی 50×50 3 اصفهان/کارخانه 29 6 2,320 0
3 قوطی 60×60 3 اصفهان/کارخانه 34 6 2,320 0
4 قوطی 70×70 3 اصفهان/کارخانه 40 6 2,320 0
5 قوطی 40×80 3 اصفهان/کارخانه 34 6 2,320 0
6 قوطی 80×80 3 اصفهان/کارخانه 45 6 2,320 0
7 قوطی 90×90 3 اصفهان/کارخانه 51 6 2,320 0
8 قوطی 40×100 3 اصفهان/کارخانه 40 6 2,320 0
9 قوطی 50×100 3 اصفهان/کارخانه 43 6 2,320 0
10 قوطی 100×100 3 اصفهان/کارخانه 57 6 2,320 0
11 قوطی 110×110 3 اصفهان/کارخانه 62 12 تماس بگیرید 0
12 قوطی 60×120 3 اصفهان/کارخانه 51 12 تماس بگیرید 0
13 قوطی 120×120 3 اصفهان/کارخانه 68 12 تماس بگیرید 0
ردیف نام محصول سایز ضخامت (mm) محل تحویل طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ستونی صنعتی 140×140 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,540 0
2 ستونی صنعتی 140×140 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,540 0
3 ستونی صنعتی 180×180 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,540 0
4 ستونی صنعتی 180×180 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,540 0
5 ستونی صنعتی 200×200 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,540 0
6 ستونی صنعتی 200×200 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,540 0
7 ستونی صنعتی 250×150 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,650 0
8 ستونی صنعتی 300×300 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,640 0
9 ستونی صنعتی 300×300 10 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,640 0
10 ستونی صنعتی 140×140 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,450 0
11 ستونی صنعتی 180×180 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,540 0
12 ستونی صنعتی 200×200 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,540 0
13 ستونی صنعتی 250×150 8 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,650 0
14 ستونی صنعتی 300×300 6 اصفهان/کارخانه 6 متری و 12 متری 2,640 0