ردیف نام محصول سایز(اینچ) سایز (cm) طول(متر) بارگیری قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 6 انباراصفهان 2,180 0
2 لوله (درجه 2) 1 3 6 انباراصفهان 2,180 0
3 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 6 انباراصفهان 2,180 0
4 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 6 انباراصفهان 2,180 0
5 لوله (درجه 2) 2 6 6 انباراصفهان 2,000 0
6 لوله (درجه 2) 2.5 7 6 انباراصفهان 2,000 0
7 لوله (درجه 2) 1/2 2 6 انباراصفهان 2,180 0
ردیف نام محصول سایز (inch) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2,710 0
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2,710 0
3 لوله گاز سپاهان 1 2,677 0
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2,677 0
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2,677 0
6 لوله گاز سپاهان 2 2,677 0
ردیف نام محصول سایز (inch) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2,645 0
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2,645 0
3 لوله گاز سپاهان 1 2,610 0
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2,610 0
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2,610 0
6 لوله گاز سپاهان 2 2,610 0
ردیف نام محصول سایز (mm) سایز (inch) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه 6 متری (kg) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 لوله (2) 21.3 1/2 2 اصفهان/کارخانه 5.7 تماس بگیرید 0
2 لوله (2.5) 26.7 3/4 2 اصفهان/کارخانه 7.3 تماس بگیرید 0
3 لوله (3) 33.7 1 2 اصفهان/کارخانه 10 تماس بگیرید 0
4 لوله (5) لوله داربستی 1-1/2 2 اصفهان/کارخانه 14.5 2,320 0
5 لوله (5) لوله داربستی 1-1/2 2.5 اصفهان/کارخانه 17 2,320 0
6 لوله (4) 42.4 1-1/4 2 اصفهان/کارخانه 12.6 تماس بگیرید 0
7 لوله (6) 60.3 2 2 اصفهان/کارخانه 17.5 تماس بگیرید 0
8 لوله 76 2-1/2 2 اصفهان/کارخانه 22.5 تماس بگیرید 0
9 لوله 88 3 2.5 اصفهان/کارخانه 33 تماس بگیرید 0
10 لوله 114 2 2.5 اصفهان/کارخانه 33.7 تماس بگیرید 0
11 لوله 140 2.5 3 اصفهان/بنگاه 51.5 تماس بگیرید 0
12 لوله 168 6 3 اصفهان/بنگاه 74 تماس بگیرید 0
13 لوله 21.6 8 3 اصفهان/بنگاه 96.5 تماس بگیرید 0
14 لوله درجه 2 مختلف مختلف مختلف انبار اصفهان مختلف تماس بگیرید 0
ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت (mm) محل تحویل طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 لوله اسپیرال 16 4.5 اصفهان/کارخانه 12 2,340 0
2 لوله اسپیرال 16 6 اصفهان/کارخانه 6 2,340 0
3 لوله اسپیرال 16 6 اصفهان/کارخانه 12 2,340 0
4 لوله اسپیرال 18 6 اصفهان/کارخانه 12 2,340 0
5 لوله اسپیرال 20 6 اصفهان/کارخانه 12 2,340 0
6 لوله اسپیرال 24 6 اصفهان/کارخانه 12 2,340 0
ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت (mm) محل تحویل طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 لوله ERW 6 4 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
2 لوله ERW 6 5 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
3 لوله ERW 6 6 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
4 لوله ERW 6 8 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
5 لوله ERW 6 10 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
6 لوله ERW 8 4 اصفهان/کارخانه 12 2,100 0
7 لوله ERW 8 5 اصفهان/کارخانه 12 2,100 0
8 لوله ERW 8 6 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
9 لوله ERW 8 8 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
10 لوله ERW 8 10 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
11 لوله ERW 10 4 اصفهان/کارخانه 12 2,400 0
12 لوله ERW 10 5 اصفهان/کارخانه 12 2,400 0
13 لوله ERW 10 6 اصفهان/کارخانه 12 2,400 0
14 لوله ERW 10 8 اصفهان/کارخانه 12 2,500 0
15 لوله ERW 10 10 اصفهان/کارخانه 12 2,500 0
16 لوله ERW 12 4 اصفهان/کارخانه 12 2,150 0
17 لوله ERW 12 5 اصفهان/کارخانه 12 2,170 0
18 لوله ERW 12 6 اصفهان/کارخانه 12 2,240 0
19 لوله ERW 12 8 اصفهان/کارخانه 12 2,390 0
20 لوله ERW 12 10 اصفهان/کارخانه 12 2,490 0
21 لوله ERW 14 4 اصفهان/کارخانه 12 2,240 0
22 لوله ERW 14 5 اصفهان/کارخانه 12 2,240 0
23 لوله ERW 14 6 اصفهان/کارخانه 12 2,240 0
24 لوله ERW 14 8 اصفهان/کارخانه 12 2,400 0
25 لوله ERW 14 10 اصفهان/کارخانه 12 2,500 0