معاون فروش محصولات ذوب آهن اصفهان با بیان این موضوع که قیمت های فعلی به هیچ وجه راضی کننده نبوده اند و زیر قیمت های تمام شده است، ذکر کرد: ذوب آهن اصفهان قادر به کاهش تولید نبوده بنابراین برای تنظیم بازار داخلی می بایست به افزایش صادرات بپردازیم.